• Regulamin

Regulamin:

Właścicielem Sklepu Internetowego pod adresem www.top-shop.com.pl jest firma  

KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz
Popów 143 A, 99-400 Popów
NIP: 8341558983

Telefon: +48 510 087 277

Nr konta: Bank PEKAO BP 97 1240 3347 1111 0011 1940 7504

 

Regulamin sklepu internetowego top-shop.com.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);

1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego top-shop.com.pl;

1.4 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.top-shop.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;

1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy „KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz ”  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);

1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.top-shop.com.pl

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres sklep@top-shop.com.pl

2.4 Niniejszy regulamin określa w szczególności

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.5 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;

2.6 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa „KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz  prowadzący sklep TopShop zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;

2.7 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.top-shop.com.pl

2.8 Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronie www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie sklepu lub u jego dostawców.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach;

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;

3.3 Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe;

3.4 Administratorem bazy danych klientów Sklepu jest „KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz

3.5 Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, w celu realizacji umowy sprzedaży oraz powierzania ich do przetwarzania innym podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę, w celu dostarczenia zamówionych towarów w zakresie niezbędnym do jego realizacji;

3.6 „KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz ” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez „KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz  za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imiꔄKRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz

3.7 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody „KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz

3.8 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c. niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla „KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz ”. 

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.top-shop.com.pl, dokonać wyboru towaru, jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;

4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;

4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy,

4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”;

4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz   Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;

4.7 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Nabycie towaru w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terenie UE dla podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych

5.1 Kiedy czynność/transakcja jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? Czynność jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a. towar zostanie wywieziony z terytorium kraju, rozumianego jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz następuje w celu wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy VAT na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski;

b. transakcja została wykonana na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE;

5.2 Kto jest kontrahentem wewnątrzwspólnotowych transakcji?

Kontrahentem jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE) lub jest osobą prawną lub fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE);

 

VI. Dostawa

6.1 Dostawa Towarów odbywa się krajów wymienionych na stronie pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia;

6.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz operatora logistycznego "Paczkomaty InPost", tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy szczegółowo rozpisane są na stronie. Poza granice Polski dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

6.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dostawa przesyłek zagranicznych wynosi od 5 do 25 dni roboczych;

6.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.top-shop.com.pl.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta);

VII. Ceny i metody płatności

7.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT

7.2 Klient na możliwość uiszczenia ceny:

a. przelewem na numer konta bankowego: Bank PEKAO BP 97 1240 3347 1111 0011 1940 7504

b. płatnością w systemie Przelewy24.

c. Płatności online: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

d. Płatnością kartą:

            1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

            2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

            3. Dostępne formy płatności:

 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Płatności online
 • BLIK
 • Alior Raty"

skypaybaner1.png

7.3 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem (gotówką przy odbiorze) są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 2000 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 2000 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Należy zwracać artykuły tylko w oryginalnych opakowaniach.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 

9.1  KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym;

9.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@top-shop.com.pl. KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz . zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

9.3 KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

10.1 KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewiczpodejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;

10.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;

10.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: mailowo pod adres: sklep@to-shop.com.pl.

10.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;

XI. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego top-shop.com.pl jest KRYSZKIEWICZ - Michał Kryszkiewicz z siedzibą w
  Popów 143 A, 99-400 Popów  Dane kontaktowe firmy: tel. 
  +48 510 087 277

  adres e-mail sklep@top-shop.com.pl.

 2. Firma przetwarza dane osobowe w celach: 

 • udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania za pośrednictwem strony internetowej www.top-shop.com.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • sprzedaży produktów oferowanych przez firmę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze firmą.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 3. Odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy w celu obsługi portalu top-shop.com.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością firmy,

  • podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

  • Przelewy24. -  podmiot świadczący usługi płatności on-line.

 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. XII. Postanowienia końcowe

12.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;