• Kategorie
  • Szukaj
  • Odzież do pracy w niskich temperaturach - Ubrania do chłodni i mroźni - Sklep BHP

W ofercie odzież ochronna do pracy w niskich temperaturach.  Ubrania do pracy w niskich temperaturach znajdują zastosowanie podczas prac prowadzonych w mroźni, chłodni a także podczas zajęć wykonywanych na dworze przy temperaturach sięgających kilkanaście stopni poniżej zera. Odzież do pracy w chłodni powinna spełniać wymagania normy EN 342, która to zapewnia sprawdzone i potwierdzone właściwości ciepłochronne. Jako odzież specjalistyczna do pracy w chłodni można wymienić specjalne ubrania w formie dwuczęściowej lub jednoczęściowych kombinezonów a także rękawice, buty, skarpety czapki oraz bieliznę termoaktywną. Wszystkie te elementy wpłyną na to, że prace wykonywane w mroźni w których człowiek przebywa w szczególnie trudnych warunkach stają się bardziej bezpieczne.  Nasza oferta obejmuje również: 

  • ubranie do chłodni,
  • odzież do chłodni
  • odzież specjalistyczna do chłodni


Jaka norma określa warunki pracy w chłodni i mroźni?

Polska norma określająca ocenę środowiska zimnego w którym ma pracownik wykonywać swoje zajęcia to norma  PN-EN ISO 11079 natomiast norma określająca odzież lub zestawy odzieżowe chroniące przed zimnem to PN-EN 342.

 

Jaka odzież robocza do pracy w chłodni i mroźni?

Wiele zakładów produkcyjnych specjalizujących się w produkcji lub przetwórstwie artykułu spożywczych a także firmy farmaceutyczne posiadają w swoich kompleksach przemysłowych wydzielone pomieszczenia do przechowywania produktów lub półproduktów a atmosferze obniżonej temperatury zwanych potoczenie mroźniami lub chłodniami. Wiele z tych pomieszczeń wymaga od pracowników ciągłego przebywania w tym nieprzyjemnym środowisku, co z kolei wymusza na BHPowcach specjalne wyposażenie i przeszkolenie pracownika, który ma wykonywać czynności w tych pomieszczeniach.

Środki ochrony indywidualne chroniące przed zimnem tzw. odzież robocza ciepłochronna przeznaczone są do prac w otwartej przestrzeni w temperaturze otoczenia niższej od normalnej, do prac w przestrzeniach zamkniętych i nieogrzewanych oraz w chłodniach.

Praca w temperaturze powyżej (-5˚C)

O tym, do jakiej przestrzeni w której występuje niska temperatura jest przeznaczona dana odzież robocza decyduje jej izolacyjność cieplna.  Do prac w temperaturze do (-5˚C) może być stosowana odzież spełniająca wymagania normy PN-EN 14058. Określono w niej wymagania i metody badania dotyczące pojedynczych wyrobów odzieży chroniącej ciało przed wychłodzeniem w środowisku o obniżonej temperaturze. Ten rodzaj odzieży, ze względu na niski poziom zagrożenia zaliczany jest do I kategorii środków ochrony indywidualnej, nie podlega, więc ocenie typu WE przez jednostkę notyfikowaną i nie jest dla niej wymagany certyfikat oceny typu WE.

Najważniejszym parametrem ochronnym odzieży przeznaczonej do prac w temperaturze do (-5˚C) jest opór cieplny układu zastosowanych materiałów. Wymagania dla oporu cieplnego podano w trzech klasach. Minimalne wymagania normy spełnia odzież o oporze cieplnym Rct równym 0,06 (m2 K)/W.  Odzież przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej, gdzie pracownik narażony jest na działanie czynników atmosferycznych powinna charakteryzować się również niską przepuszczalnością powietrza, przynajmniej na poziomie AP≤100mm/s, co stanowi klasę 1 oraz odpornością na przenikanie wody przynajmniej na poziomie WP≤8000 Pa, co również stanowi również 1 klasę.

Norma  PN-EN 14058 mówi również o wymaganiach,  które decydują o komforcie cieplnym. Odzież ciepłochronna posiadająca warstwę wodoszczelną (przeciwdeszczową), a więc chroniąca przez opadami atmosferycznymi powinna być wykonana z materiałów paroprzepuszczalnych i charakteryzować się oporem pary wodnym (Ret) na poziomie przynajmniej  55 m2 Pa/W dla wszystkich układu materiałów występującego w odzieży, co powinno zapewnić minimalny komfort podczas wykonywania pracy. Odzież ciepłochronna przeznaczona do prac temperaturze (-5˚C) powinna być oznakowana znakiem graficznym przedstawionym na rys. 1.

Praca w temperaturze poniżej (-5˚C)

Specjalnie trudnymi warunkami w jakich musi pracować pracownik jest  praca w temperaturze poniżej (-5˚C) . W przypadku występowania takich warunków temperaturowych powinna być stosowana odzież ciepłochronna spełniająca wymagania normy PN-EN 342.  Odzież spełniająca tę normę jest specjalnie przebadana i  pod względem izolacyjności cieplnej na pełno wymiarowym manekinie termicznym . Badania odzieży ciepłochronnej mogą być wykonane bądź na manekinie nieruchomym i wtedy wyznaczana jest efektywna izolacyjność cieplna (Icle) lub  na manekinie poruszającym się , gdzie wyznacza się  wynikową efektywna izolacyjność cieplną (Icler).

W przypadku odzieży do pracy w mroźni wartość izolacyjności cieplnej Icler, powinna wynosić przynajmniej  0,310 (m2K)/W.

Podobnie jak w przypadku odzieży przeznaczonej do prac w temperaturze do (-5˚C) odzież ciepłochronna do stosowania poniżej tej temperatury w przestrzeni otwartej powinna chronić pracownika również przed opadami atmosferycznymi i wiatrem, a zatem powinna mieć podaną przepuszczalnością powietrza, wodoszczelnością i być wykonana z materiałów paroprzepuszczalnych.

Warstwa zapewniają wodoszczelność powinna charakteryzować się paroprzepuszczalnością,  opór pary wodnej Ret powinien być mniejszy od 55 m2•Pa/W.

Klasyfikacja odzieży pozwala na jej właściwy dobór tak, aby zapewnić adekwatny poziom ochrony w różnych warunkach użytkowania. Izolacyjność cieplna wyrobu odzieżowego oraz przepuszczalność powietrza są podstawowymi właściwościami przewidzianymi do badania i znakowania na etykiecie wyrobu.

 

Klasyfikacja przepuszczalności powietrza AP

AP [mm/s]

Klasa

100 ≥ AP

1

5 < AP ≤ 100

2

AP ≤ 5

3

 

 

Klasyfikacja wodoszczelności WP

WP [Pa] 

Klasa 

 000 ≤ WP ≤ 13 000 

1 

WP > 13 000 

2 

 

 

Odzież przeznaczona do ochrony człowieka w środowiskiem o temperaturze poniżej (-5˚C) zaliczana jest do II kategorii środków ochrony indywidualnej, podlega, więc ocenie typu WE przez jednostkę notyfikowaną. Powinna być oznaczona znakiem graficznym zgodnym z normą: PN EN 342 i uzyskanymi w wyniku badań klasami ochrony: izolacyjności cieplnej ( Icler  w m2 K/W, z podanym w nawiasie typem badanej odzieży spodniej - B, C, R); przepuszczalności powietrza (AP w mm/s) i wodoszczelności (WP w Pa).

Symbole norm określających odzież ochronną chroniącą przed złymi warunkami atmosferycznymi:

image

Pierwszy numer po prawej stronie piktogramu wskazuje kategorię odporności na przepuszczanie wody, drugi numer wskazuje na wartość współczynnika pary wodnej.

3             Klasa przepuszczalności powietrza (1-3)

2             Klasa odporności na przesiąkanie wody

 

Odzież robocza ciepłochronna najczęściej nie jest jednym elementem odzieży, ale stanowi zestaw elementów, które mogą być komponowane ze sobą w zależności od potrzeb. Najczęściej spotykane są  dwuczęściowe ubrania ( kurtki robocze, spodnie), które mogą być uzupełniane kamizelką lub ocieplaczem i czapką. Warstwy zapewniające izolacyjność cieplną mogą być wykonane w formie oddzielnego ocieplacza lub stałego ocieplenia zamocowanego do warstwy wierzchniej odzieży.

Izolacyjność, czyli zatrzymywanie ciepła które wytwarzane jest przez ciało człowieka i zatrzymanie przenikania chłodu zależy przede wszystkim od grubości i składu materiałowego odzieży.  Na warstwy ocieplające stosowane są często odpowiednio przygotowane włókniny. Przy bardzo niskich temperaturach otoczenia trzeba stosować grube warstwy izolacyjne, co jednak powoduje wzrost masy odzieży, co z kolei powoduje krępowanie ruchów i utrudnione wykonywanie prac precyzyjnych. Problem ten ujawnia się szczególnie w przypadku doboru odzieży do prac w chłodni. W takich warunkach sprawdziła się tzw. odzież aktywna, w której wymagany efekt uzyskuje się dzięki zainstalowaniu w odzieży źródeł ciepła. W odzieży takiej stosowane są grzejniki wykonane z włókien metalowych. Odpowiednio zaprogramowany układ sterujący w zależności od zmian temperatury środowiska zewnętrznego i temperatury skóry użytkownika powoduje załączanie bądź wyłączanie grzejników. Odzież aktywna zabezpiecza użytkownika przed niekorzystnym wpływem niskiej temperatury, do –30 ˚C .

 

Niezmiernie ważna jest prawidłowa konstrukcja i dobór odzieży ochronnej do warunków środowiska i rodzaju pracy odzieży tak, aby móc uniknąć pocenia się podczas długotrwałej ekspozycji na zimno gdyż absorpcja wilgoci zmniejsza znacznie izolacyjność odzieży. Ważny jest wybór odzieży o optymalnej, a nie maksymalnej izolacyjności cieplnej oraz wyrobów odzieżowych elastycznych i dających się dobrze dopasować. Bardziej skuteczne jest usuwanie nadmiaru ciepła i wilgoci poprzez wentylację odzieży przez regulowane otwory i rozpinanie guzików niż przez bierną dyfuzję poprzez warstwy odzieży.

 

Podstawowym kryterium pozwalającym na dobór odzież do pracy w niskich temperaturach jest rozeznanie warunków klimatycznych na stanowisku pracy a w szczególności temperatury otoczenia. Dodatkowo należy uwzględnić również rodzaj wykonywanej pracy. Podczas pracy organizm człowieka wydziela ciepło, jego ilość uzależniona jest od wydatku energetycznego związanego z wykonywaną pracą. Przy doborze odzieży ciepłochronnej należy wziąć pod uwagę również ciężkość pracy.